Algemene voorwaarden

Foutmelding

  • Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in drupal_get_feeds() (regel 394 van /home/studie/domains/studiebegeleidingplus.nl/public_html/includes/common.inc).
  • Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (regel 2405 van /home/studie/domains/studiebegeleidingplus.nl/public_html/includes/menu.inc).

Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden van Studiebegeleiding+. Na aanmelding ontvangt u ook een versie van deze Algemene Voorwaarden op papier.

Artikel 1. Algemeen
1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Studiebegeleiding+ en een Opdrachtgever waarop Studiebegeleiding+ deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2.De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Studiebegeleiding+, voor de uitvoering waarvan door Studiebegeleiding+ derden dienen te worden betrokken.
3.De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4.Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Studiebegeleiding+ en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
5.Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
6.Indien Studiebegeleiding+ niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Studiebegeleiding+ in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen
1.Alle offertes en aanbiedingen van Studiebegeleiding+ zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien de dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2.Studiebegeleiding+ kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW, indien van toepassing, en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten.
4.Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Studiebegeleiding+ daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
5.Een samengestelde prijsopgave verplicht Studiebegeleiding+ niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6.Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3. Contractsduur; uitvoeringstermijn, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging
1.De overeenkomst tussen Studiebegeleiding+ en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor de in de overeenkomst omschreven periode.
2.Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Studiebegeleiding+ derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Studiebegeleiding+ dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3.Studiebegeleiding+ zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Studiebegeleiding+ heeft slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.
4.Studiebegeleiding+ heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5.Indien door Studiebegeleiding+ of door Studiebegeleiding+ ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
6.De Opdrachtgever is verplicht de dienst af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert, niet op komt dagen of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening, dan is Studiebegeleiding+ gerechtigd de kosten in rekening te brengen.
7.Studiebegeleiding+ is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
8.Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Studiebegeleiding+ de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de betaling m.b.t. de daaraan voorafgaande fase heeft voldaan.
9.De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Studiebegeleiding+ aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en juist aan Studiebegeleiding+ worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig en juist aan Studiebegeleiding+ zijn verstrekt, heeft Studiebegeleiding+ het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Studiebegeleiding+ ter beschikking heeft gesteld. Studiebegeleiding+ is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Studiebegeleiding+ is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
10.Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Studiebegeleiding+ zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
11.Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Studiebegeleiding+ gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Studiebegeleiding+ bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Studiebegeleiding+ op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
12.Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Studiebegeleiding+ een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden.
13.Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Studiebegeleiding+ gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Studiebegeleiding+ daardoor direct of indirect ontstaan.
14.Indien Studiebegeleiding+ met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Studiebegeleiding+ niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
15.Studiebegeleiding+ is gerechtigd de prijzen per studiejaar aan te passen.

Artikel 4. Opschorting, ontbinding, annulering en tussentijdse opzegging
1.Studiebegeleiding+ is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Studiebegeleiding+ ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Studiebegeleiding+ kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
2.Voorts is Studiebegeleiding+ bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Studiebegeleiding+ kan worden gevergd.
3.Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Studiebegeleiding+ op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Studiebegeleiding+ de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4.Indien Studiebegeleiding+ tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5.Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Studiebegeleiding+ gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
6.Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Studiebegeleiding+ gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
7.In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Studiebegeleiding+ vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Studiebegeleiding+ op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
8.Indien de Opdrachtgever een afspraak binnen 24 uur annuleert, wordt de afspraak conform de overeenkomst in rekening gebracht. Bij annulering voor die tijd zullen Opdrachtgever en Studiebegeleiding+ een nieuwe afspraak inplannen.

Artikel 5. Overmacht
1.Studiebegeleiding+ is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2.Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Studiebegeleiding+ geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Studiebegeleiding+ niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Studiebegeleiding+ of van derden daaronder begrepen. Studiebegeleiding+ heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Studiebegeleiding+ zijn verbintenis had moeten nakomen.
3.Studiebegeleiding+ kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan één maand, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4.Voorzoveel Studiebegeleiding+ ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Studiebegeleiding+ gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6. Betaling en incassokosten
1.Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Studiebegeleiding+ is gerechtigd om periodiek te factureren.
2.Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3.Studiebegeleiding+ heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Studiebegeleiding+ kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Studiebegeleiding+ kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
4.De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Studiebegeleiding+ verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
5.Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Studiebegeleiding+ echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
1.Studiebegeleiding+ staat niet garant voor het behalen van bepaalde (studie)resultaten. Elke opdrachtgever is en blijft hier zelf voor verantwoordelijk.
2.Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever terstond doch uiterlijk binnen 2 werkdagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Studiebegeleiding+. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Studiebegeleiding+ in staat is adequaat te reageren.
3.Indien een klacht gegrond is, zal Studiebegeleiding+ de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen.
4.Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan aan de zijde van Studiebegeleiding+, daaronder begrepen de onderzoekskosten, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
5.Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Studiebegeleiding+ opdracht gegeven heeft.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
1.Indien Studiebegeleiding+ aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2.Studiebegeleiding+ is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Studiebegeleiding+ is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3.Indien Studiebegeleiding+ aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Studiebegeleiding+ beperkt tot maximaal de factuurwaarde over de betreffende maand, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4.De aansprakelijkheid van Studiebegeleiding+ is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
5.Studiebegeleiding+ is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
6.Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Studiebegeleiding+ aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Studiebegeleiding+ toegerekend kunnen worden waarbij Studiebegeleiding+ in de gelegenheid is gesteld om een gebrek te herstellen, en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Studiebegeleiding+ is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 9. Vrijwaring
1.De Opdrachtgever vrijwaart Studiebegeleiding+ voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Studiebegeleiding+ toerekenbaar is. Indien Studiebegeleiding+ uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Studiebegeleiding+ zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Studiebegeleiding+, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Studiebegeleiding+ en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 10. Geheimhouding
1.Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2.Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Studiebegeleiding+ gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Studiebegeleiding+ zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Studiebegeleiding+ niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 11. Niet overname personeel
1.Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Studiebegeleiding+, medewerkers van Studiebegeleiding+ of van ondernemingen waarop Studiebegeleiding+ ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen
1.Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Studiebegeleiding+ partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2.De rechter in de vestigingsplaats van Studiebegeleiding+ is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Studiebegeleiding+ het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3.Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 13. Vindplaats en wijziging voorwaarden
1.Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
2.Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Studiebegeleiding+.